zubní stránky.cz + zwik.cz  
  prohlášení a ochrana Vašeho soukromí
     
  Prohlášení  
 

Já,Jiří Kantor,jsem vlastník,provozovatel,editor a designer stránek: www.zubnistranky.cz, (www.zuby.info, www.zubnestranky.sk) a www.zwik.cz (www.mezuby.cz),včetně k příslušným URL náležejících sekcí a podsekcí.Ke zprovoznění serverů došlo v květnu 2001.V současnosti jsem hostem webhostingové společnosti Onesolution.Od uvedení do provozu je dle mých časových možností obsah aktualizován,nejméně však jednou za 10 dnů.V této lhůtě budu také reagovat na Vaše podněty .Vzhledem ke značnému množství odkazů uvedených na stránkách v sekcích.info a com Vás prosím o toleranci v případě,že některý z odkazů nebude fukční.Velmi rád uvítám o tomto nedostatku jakoukoliv informaci od Vás,za niž předem děkuji.

 
     
  Podmínky a právní omezení používání internetové prezentace  
 

1. Obecná ustanovení

 
  Jiří Kantor tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adresách www.zubnistranky.cz, www.zwik.cz a dalších registrovaných adresách - dále jen "stránky".Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).Provozovatelem internetových stránek je Jiří Kantor(dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.  
  2. Používání internetových stránek  

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.Přístup a používání stránek jsou bezplatné.Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

 
3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti  

Obsah těchto stránek je výsledkem pečlivého výběru, kontroly a editace s cílem pomoci jejím návštěvníkům nebo jejich příbuzným, přátelům a známým při získání nebo udržení zdraví dutiny ústní a informovat je o otázkách, které souvisejí s orálním zdravím v nejširším slova smyslu.Mým cílem není nahradit skutečnou konzultaci stomatologa v otázkách zdraví dutiny ústní. Naopak, jednoznačně doporučuji, aby se návštěvníci kromě četby těchto stránek obrátili na svého lékaře.Nepřebírám žádnou odpovědnost za zdravotní potíže nebo poškození zdraví, které vzniknou v důsledku použití jakékoli části obsahu této stránky, ať již na základě výslovného doporučení zdravotníka s odborností v dané oblasti, nebo bez tohoto doporučení.Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek.

 
  4.Ochrana Vašeho soukromí  
 

V souvislosti s provozem těchto stránek Vámi poskytnuté osobní údaje včetně elektronické adresy a telefonních čísel nebudou shromažďovány v žádné databázi.Rovněž tak nebudou bez Vašeho výslovného a nezpochybnitelného souhlasu předávány třetím osobám k jakémukoliv využití,zejména ne k reklamním či komerčním účelům.

Pro provoz serveru www.zwik.cz zvláště platí:

1.V zájmu ochrany Vašeho soukromí nebude uložen Váš e-mail(jakožto jediný osobní údaj)do databáze, proto prosím o pečlivé zaznamenání přihlašovacích údajů, tj.jména a hesla. Nelze je tedy opakovaně zaslat a proto při jejich ztrátě budou Vámi vložená data ztracena !
2.Nebude-li dokumentace prohlížena po dobu 3 let, dojde k jejímu automatickému výmazu.
3.Editor stránek nenese žádnou odpovědnost za správnost Vámi uvedených údajů. Veškeré důsledky plynoucí z užití těchto stránek jdou na vrub vkladatele dat.

 
  5. Závěrečná ustanovení  
 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění

 
 
Váš Dr.Jiří Kantor
 
 
Datum vydání 25.5.2001
 
     

 

 
© Dr.Jiří Kantor_ home _